ارزان – سریع – مرغوب | 09121080847 – 02188464416

۸۸۴۶۴۴۱۵  /   info@badkunak.com
فعاليت هـــا
فعاليت هـــا

ملزومات بادكنك

تلمبه دستي بادكنك

تلمبه دستي بادكنك براي بادكردن  در موارد جزئي و ضروري. براي موارد عمده از پمپ باد برقي استفاده شود.

لوازم ضروري جهت بادكنك توسط اين شركت عرضه ميشود.
ازقبيل پمپ باد برقي بادكنك.
تلمبه دستي بادكنك.
تلمبه پايي بادكنك.
ني وبست يا دسته و گيره بادكنك
چسب هاي فلوت براي تداوم بيشتر گاز هليوم و يا بادكنك بادشده.
گاز هليوم براي سبك شدن و بالا ماندن بادكنك.
نخ بادكنك براي بستن سر بادكنك پس از پركردن با گازهليوم.
حلقه بادكنك. براي بستن به نخ و استاده در زمان پرشدن با گاز هليوم

دسته بندی مقالات